top of page
DSC06445.JPG

วิหารเทพวิทยาคม ชั้นที่ 3

The Third Floor of Thep Witthayakhom Vihara

ชั้นที่ 3 ของวิหารเทพวิทยาคมซึ่งเป็นชั้นที่แสดงถึงแก่นของพุทธศาสนา ชั้นแห่งพระอภิธรรมปิฎก ซึ่งคือสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาสั่งสอนบรรดาสาวกของพระองค์ที่มีอยู่มากมายทั้งภิกษุและฆราวาสตลอด 45 พรรษา ที่ทรงดำเนินพุทธกิจเผยแผ่ศาสนาโดยพระอภิธรรมที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมีมากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ ดังนั้น เชื่อว่าหากท่านสาธุชนสนใจและตั้งใจศึกษาปฏิบัติพระอภิธรรมอย่างจริงจัง จะต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 84,000 พระธรรมขันธ์ที่ตรงกับจริต และสามารถตอบโจทย์ชีวิตและนำทางท่านให้ไปสู่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้อย่างแน่นอน และหากท่านมองขึ้นไปบนเพดานวิหารชั้นที่ 3 แห่งนี้ ก็จะพบกับภาพจิตรกรรมสีอะครีลิค รูปใบโพธิ์จำนวนทั้งสิ้น 84,000 ใบ ซึ่งสื่อถึงพระอภิธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยศิลปินได้ใช้เทคนิคในการวาดแบบ 3 มิติ คือมีการทำให้ใบโพธิ์แต่ละใบมีระยะตื้นลึกแตกต่างกัน มีทั้งใบที่เสมือนอยู่ใกล้และไกลออกไป จนมองเห็นแค่เพียงลางๆ พระอภิธรรมก็ เช่นเดียวกันย่อมต้องมีผู้มีความเข้าใจมากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำพระอภิธรรมที่ตรงกับจริตของตน ไปปฏิบัติใช้ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมได้อย่างแน่นอน “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา” พุทธพจน์ พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์หลักในพระพุทธศาสนา “ไตร” แปลว่า สาม “ปิฎก” แปลว่า ตะกร้า รวมความแล้วหมายถึง คัมภีร์ หรือตำราที่บรรจุพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้เป็นศาสดาแทนพระองค์ พระไตรปิฎก ประกอบด้วย พระสุตตันตปิฎก ว่าด้วยพระสูตรหรือเทศนาที่ตรัสแก่บุคคลต่างๆ รวมทั้งเทศนาของพระสาวกองค์สำคัญ พระวินัยปิฎก ว่าด้วยวินัยหรือข้อปฏิบัติของภิกษุสงฆ์ พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยหลักธรรมต่างๆ ที่อธิบายในแง่วิชาการ เนื้อความทั้งหมดแบ่งเป็นหมวด หรือขันธ์ เมื่อรวมพระไตรปิฎกทั้ง 3 ตะกร้าแล้วจะมีธรรมขันธ์ทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์ การศึกษาพระไตรปิฎก และน้อมนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ และให้สมกับคำกล่าวของพระพุทธเจ้าก่อนดับขันธปรินิพพานว่า “เมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วให้นับถือพระวินัยและธรรมมะทั้งหลายนี้ พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ เป็นศาสดาแทนพระองค์” เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศานา และเป็นการบูชาอันสูงสุดต่อองค์สัมมาสัมพุทธะเจ้าอย่างแท้จริง สมกับพุทธพจน์ “ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา” อยากให้วิหารเป็นเมกะของชาวพุทธในชั่วชีวิตหนึ่งของชาวพุทธ แต่ละคนไม่ว่าอยู่ที่ใด ๆ ในโลกขอได้สัมผัสพระพุทธเจ้าเพื่อรับธรรมะ และพระวินัยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัววงศ์ตระกูลมิตรสหายต่อไป

The 3rd floor of Thep Wittayakom Temple, which represents the essence of Buddhism. Class of the Abhidhamma Pitaka which is the truth that the Lord Buddha has preached to many of his disciples, both monks and lay people, throughout the 45 years that he has carried out the mission of the Buddha through the Abhidharma that appears in the Tripitaka, there are up to 84,000 scriptures Therefore, I believe that if the lay people are interested and seriously study and practice the Abhidhamma There must be at least 1 in 84,000 dhammakhandas that match the ethics. And can surely answer your life's questions and lead you to happiness and prosperity both in the world and in the Dharma. And if you look up at the ceiling of this 3rd floor temple, you will find acrylic paintings. A total of 84,000 Bodhi leaves, representing the 84,000 Abhidhamma teachings of His Highness Lord Buddha The artist uses a 3D drawing technique, which is to make each Bodhi leaf have different shallow and deep depths. There are leaves that seem to be near and far away. until only a faint sight of the Abhidhamma Likewise, there must be people who have different understandings. who can bring the Abhidhamma that matches their morals to practice and use to achieve progress both in the world and in the Dharma for sure

พระอภิธรรมปิฎก

Abhidhamma Pitaka

อภิธรรม แปลว่า ธรรมยิ่ง ธรรมวิเศษ ธรรมเลอล้ำหรือหัวธรรม หมายถึง คำสอนที่เป็นข้อสำคัญเป็นหลักใหญ่ เป็นเนื้อหาแท้ๆ ของพระพุทธศาสนา ปิฎก แปลว่า ภาชนะที่บรรจุหรือเก็บรวบรวม (เช่น ตระกร้า กระบุง) คัมภีร์ ตำรา อภิธรรมปิฎก จึงเปลรวมกันว่า คัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนสำคัญ ที่เป็นเนื้อหาแท้ๆ ของพระพุทธศาสนา อภิธรรมปิฎก แบ่งเป็น ๗ คำภีร์ คือ ๑. สังคณี หรือธัมมสังคณี รวมข้อธรรมเป็นหมวดๆ แล้วแยกออกอธิบายเป็นประเภทๆ ๒. วิภังค์ แยกแยะธรรมในข้อ (๑) นั้นออกแสดงให้เห็นรายละเอียด เพื่อความเข้าใจ แจ่มแจ้ง ๓. ธาตุกถา จัดข้อธรรมต่างๆ มารวมในขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ และธาตุ ๑๘ ว่าข้อใดเข้ากันได้หรือไม่อย่างไร ๔. ปุคลลบัญญัติบัญญัติเรียกบุคคลต่างๆ ตามคุณธรรมที่มี เช่น เรียก “โสดาบัน” เพราะเข้าถึงกระแสนิพพาน ละสังโยชน์ ๓ ได้ ๕. กถาวัตถุ อธิบายทัศนะที่ขัดแย้งกันของนิกายต่างๆ ของพระพุทธศาสนาในยุคแรกเน้นวาทะของเถรวาทว่าถูกต้อง คัมภีร์นี้พระโมคัลลีบุตรติสสะเถระแต่งขึ้น ๖ ยมก ยกธรรมเป็นคู่ๆ เช่น กุศลกับอกุศล แล้วอธิบายโดยวิธีถามตอบ ๗.ปัฏฐาน อธิบายปัจจัยหรือเงื่อนไขทางธรรม ๒๔ ธรรม ว่าธรรมใดเป็นเงื่อนไขของธรรมใด ตัวอย่างข้อธรรมที่ยกมา มาจากคัมภีร์ทั้ง ๗ นี้ ได้แก่ กุศลธรรม อกุศลธรรม อดีตธรรม อนาคตธรรม ปัจจุบันธรรม โลกียธรรม โลกุตตรธรรม นาม รูป ขันติ โสรัจจะ สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปัสสนา ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจ ๔ ปฏิจจสมุปบาท อิทธิบาท ๔ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ ศีล ๕ ญาณ ๔ สติปัฏฐาน ๔ ผัสสะ เวทนา สัญญา สังขาร ๓ เจตนา จิต มนสิการ อนุสัย ๗ เหตุปัจจัย อารัมมณปัจจัย อนันตรปัจจัย สหชาตปัจจัย ธัญญมัญญปัจจัย นิสสยปัจจัย อุปนิสสยปัจจัย กัมมปัจจัย อัตถิปัจจัย นัตถิปัจจัย อ้างอิงจาก คำบรรยายพระไตรปิฎก (พิมพ์ครั้งที่ 6) โดย ศาสตราจารย์พิเศษ เสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

Abhidhamma means great dharma, wonderful dharma, ingenious dharma or head of dharma, meaning teachings that are the main and most important. is authentic content of Buddhism Piṭaka means a container that contains or collects (e.g. a basket, a basket), scriptures, texts. The Abhidhamma Pitaka cradles together as follows: Scriptures containing important teachings that is authentic content of Buddhism, the Abhidhamma Pitaka, divided into 7 scriptures

ปฏิจจสมุปบาท

Virtue

เป็นชื่อพระธรรมหัวข้อหนึ่งในศาสนาพุทธ เรียกอีกอย่างว่า อิทัปปัจจยตา หรือ ปัจจยาการ เป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น เช่น ทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย 12 เรื่องเกิดขึ้นสืบ ๆ เนื่องกันมาตามลำดับดังนี้ คือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ ก็มีพร้อม ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมี การเทศนาปฏิจจสมุปบาท ดังแสดงไปแล้วข้างต้น เรียกว่า อนุโลมเทศนา หากแสดงย้อนกลับจากปลายมาหาต้น จากผลไปหาเหตุปัจจัย เช่น ชรามรณะเป็นต้น มีเพราะชาติเป็นปัจจัย ชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัย ฯลฯ สังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ดังนี้ เรียกว่า ปฏิโลมเทศนา

It is the name of one of the topics in Buddhism. It is also called Idappachayatā or Paciyakara. It is a principle that explains the simultaneous occurrence of all dharmas because of their dependence on them.

วัมมิกสูตร  มัชฌิมนิกาย

Wammik Sutta, Middle Nikaya

พระสูตร ชื่อ วัมมิกสูตร มัชฌิมนิกาย กล่าวถึง ปริศนาธรรมที่พระพุทธองค์ทรงใช้เพื่อเผยแผ่ธรรม ความว่า สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตะวัน แขวงพาราณสี พระกุมารกัสสปะ ได้เข้าเฝ้าและทูลเล่าให้ฟังว่า มีเทวดาองค์หนึ่งมากล่าวกับตนว่า “ดูกรภิกษุ จอมปลวกนี้ลุกโพลงในกลางวัน พ่นควันในกลางคืน” เมื่อใช้ศาสตราวุธที่แหลมคมขุดลงไปแต่ละชั้น ก็พบปริศนาชวนสงสัยยิ่งนัก

The sutra, named Vammik Sutta, Majjhimanikaya, mentions the riddles that the Lord Buddha used to propagate the Dharma. It says that at one time the Blessed One was at the Jetavana Viharn in Varanasi Province. came to observe and told him that A deity came and said to him, “Bhikkhu, this anthill burns in the middle of the day. Smoke in the night.” Using sharp weapons to dig down each floor I found a very intriguing mystery.

ปริศนาจอมปลวก

Anthill puzzle

จอมปลวกที่ลุกโพลงและพ่นควันนั้น คืออะไรหนอ ? ลิ่มสลัก นั้น คือ อะไร ? อึ่ง นั้น คืออะไร ? ทางสองแพร่ง นั้น คือ อะไร? หม้อกรองน้ำด่าง นั้น คืออะไร ? เต่า นั้น คืออะไร ? เขียงหั่นเนื้อ ชิ้นเนื้อ นั้นคืออะไร ? นาค นั้น คืออะไร ? จอมปลวก เปรียบเหมือนกาย ที่มีผิวหนังห่อหุ้มธาตุ 4 คือ ดินน้ำลมไฟ กายนี้ไม่เที่ยงมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย “ควัน” ที่เกิดจาก “ไฟ” เปรียบได้กับจิต ที่ตกอยู่ในวังวนของความโลภ โกรธ หลง

What is that burning and smoking termite mound? What is that carved wedge? What is that? What is that crossroads? What is an alkaline water filter? What is that turtle? Meat chopping board What is that meat? What is that Naga? The termite mound is like a body. covered with the skin of the four elements: earth, water, wind, and fire. "Smoke" arising from "Fire" can be compared to the mind. caught in a whirlpool of greed, anger and delusion

บานประตู

The door

ลิ่มสลัก เปรียบเสมือนอวิชชา ปลดล็อกอวิชชา เปิดประตูสู่ปัญญา ความไม่รู้ หลง ชั่ว ชีวิตเที่ยง ลุ่มหลง มัวเมา ยึดติด กิเลส ทุกข์

Engraved wedges are like ignorance. Unlock ignorance open the door to wisdom ignorance, delusion, evil, noon life Infatuation, obsession, attachment, defilement, suffering

อึ่ง (คนโกรธพองตัวเหมือนอึ่ง)

Bullfrog

อึ่ง เปรียบเสมือน ความโกรธ ละความโกรธได้ ด้วยปัญญา

Stunned like anger Dispel anger with wisdom

ทางสองแพร่ง

The two way

ทางสองแพร่ง เปรียบเสมือนความลังเลสงสัย ใช้ปัญญา กำจัดความลังเลสงสัยให้สิ้นไป ทำดี ดี ทำชั่ว ชั่ว

The two crossroads are like doubts. Use wisdom to get rid of all doubts. Do good, good, do bad, evil.

หม้อกรองน้ำด่าง

Alkaline water filter

หม้อกรองน้ำด่าง เปรียบเสมือน ปัญญา นิวรณ์ 5 เครื่องกีดขวางไม่ให้เข้าถึงความดี ละนิวรณ์ 5 เกิดปัญญา

The alkaline water filter pot is likened to wisdom. The 5 nuclear barriers preventing access to goodness Refrain from doing the 5 nucleus, wisdom arises.

เต่า

Turtle

เปรียบเสมือน ขันธ์ 5 ใช้ปัญญา ละความพอใจในขันธ์ 5 รูป เวทนา สัญญาณ สังขารวิญญาณ

Turtle is like five aggregates Using wisdom, discarding satisfaction in the five aggregates, feeling, signal, consciousness

เขียงหั่นเนื้อและชิ้นเนื้อ

Chopping board and meat slices

เขียงหั่นเนื้อ เปรียบได้กับรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ชิ้นเนื้อ เปรียบได้กับความลุ่มหลงในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ใช้ปัญญา ละความพอใจในกามคุณ

chopping board comparable to sight, taste, smell, sound, touch A piece of meat can be compared to the obsession with forms, tastes, smells, sounds, touches, wisdom, and pleasure.

นาค

Nak (Naga)

นาค เปรียบดั่ง ผู้หลุดพ้นจากกิเลส พระอรหันต์ ผู้เปี่ยมด้วยความเพียร เข้าถึงปัญญาอันบริสุทธิ์ ละกิเลส เครื่องทำให้จิตเศร้าหมอง

The Naga is like one who has escaped from desires. Arahant who is full of perseverance access to pure wisdom defilement, defilement machine

เดินจงกรม

Walking meditation

เดินเจริญสติ กำหนดรู้ ทุกย่างก้าว กายเคลื่อนไหว ใจสงบนิ่ง ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ

Mindfulness walk knowing every step, body moving, mind calm Lift it up, lift it up, step on it

ระเบียงภายนอกวิหารชั้นที่ 3

External balcony of the 3rd floor temple

นอกจากนี้ ที่ระเบียงภายนอกวิหารชั้นที่ 3 บริเวณด้านหลังเศียรช้างเอราวัณท่านสามารถถ่ายรูปโดยมีภาพงานปั้นนูนต่ำจำลองช้างเอราวัณเป็นฉากหลังพร้อมกับชมความวิจิตรอลังการของงานประติมากรรมเศียรช้างเอราวัณขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของมหาวิหารกลางบึงน้ำแห่งนี้

In addition, at the balcony outside the 3rd floor viharn behind the Erawan's head, you can take pictures with a bas-relief model of Erawan as a backdrop, while admiring the beauty of the unique large-sized Erawan head sculpture. The distinctiveness of the cathedral in the middle of this lake

bottom of page