top of page
IMG_8620.JPG

พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ    

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ตั้งอยู่ที่ศาลาการเปรียญหลังเก่าของวัดบ้านไร่ และเดิมเป็นที่จำวัดของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘  แล้วเสร็จ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นสถานที่ซึ่งหลวงพ่อคูณเคยจำวัดและพบปะสนทนาธรรมกับประชาชนผู้ที่เคารพและศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อคูณ

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ นำเสนอเรื่องราวชีวประวัติของหลวงพ่อคูณ  ตั้งแต่วัยเยาว์การอุปสมบทเป็นพระภิกษุ วัตรปฏิบัติในสมณเพศที่ถือสันโดษและเป็นนักพัฒนา  แรงศรัทธามหาชนที่มีต่อหลวงพ่อคูณ   รวมทั้งการบริจาคทานจำนวนมหาศาล เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและบางส่วนในต่างประเทศ

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้สะท้อนเรื่องราวต่างๆ ของหลวงพ่อคูณผ่านจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อบอกเล่าภาพชีวิตในอดีต สิ่งของ เครื่องใช้ อัฐบริขารและเครื่องใช้จำเป็นแก่พระภิกษุสงฆ์ภาพเสมือนจริงที่จำลองบรรยากาศการออกธุดงค์ของหลวงพ่อคูณเพื่อแสดงให้เห็นถึงบารมีธรรมอันยิ่งใหญ่ ประติมากรรมที่สื่อถึงผลบุญของการให้ทานอันเป็นวัตรปฏิบัติสำคัญของหลวงพ่อ และมหาทานอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อคูณ  ที่ได้รับบริจาคเงินจำนวนมหาศาลเพื่อสาธารณประโยชน์ ตัวอาคารมี ๒ ชั้น นิทรรศการ แบ่งออกเป็น ๑๑ โซน

ชั้น ๑ – โซน ๑ ศรัทธามหาชน , โซน ๒ ภิกษุสมถะแห่งดินแดนอีสาน , โซน ๑๐ เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไฝ่ทำดี , โซน ๑๑ ให้แล้วรวย

ชั้น ๒ – โซน ๓ กำเนิดผู้มีบุญ , โซน ๔ ตั้งจิตช่วยคนพ้นทุกข์ , โซน ๕ ออกธุดงค์ , โซน ๖ พัฒนาวัดบ้านไร่ , โซน ๗ ทำบุญกับพระเจ้าอยู่หัว , โซน ๘ มรดกทาน มรดกธรรม , โซน ๙ ทานบารมีทวีคูณ

bottom of page