top of page
DSC06362.JPG

วิหารเทพวิทยาคมชั้นใต้ดิน

The basement of Thep Witthayakhom Vihara

มงคลศักดิ์สิทธิ์แห่งโลกใต้บาดาล โลกใต้บาดาลคือสิ่งเร้นลับสำหรับมนุษย์มาแต่อดีตกาลทั่วทุกภูมิภาคในโลกมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ใต้ท้องน้ำ เทพอีอา เทพแห่งน้ำของชนเผ่าโบราณในอารยธรรมเมโสโปเตเมีย เทพโพไซดอน เทพกรีกผู้เป็นเจ้าแห่งท้องทะเลและมหาสมุทร เทพไตรตรอน เทพผู้อาศัยอยู่ในปราสาททองคำที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องทะเล ทำหน้าที่เป่าแตรสังข์ควบคุมท้องทะเลให้สงบหรือปั่นป่วน เทพโอนเนส เทพแห่งทะเลของชาวบาบิโลน เจ้าของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่เมื่อกว่า ๓,๐๐๐ ปี เทพนอร์ด เทพเจ้าแห่งสายลมและท้องทะเลของชาวไวกิ้ง ชนเผ่านักรบทางทะเลโบราณ พระแม่คงคา เทพีผู้รักษาสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดีย นางเงือก เทพธิดาแห่งท้องทะเล ผู้เนรมิตของมีค่าแก่ชาวเรือและคอยเตือนภัยพายุ ในดินแดนแถบเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้บาดาลที่สำคัญคือ พญานาค ผู้มีพลังอันยิ่งใหญ่ในนครบาดาลปกปักรักษาธรรมะ และขุมทรัพย์มหาสมบัติ เป็นสะพานเชื่อมต่อทั้ง ๓ โลก ได้แก่ โลกบาดาล โลกมนุษย์ โลกสวรรค์ ณ โลกใต้บาดาลแห่งวิหารเทพวิทยาคมนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลทั้งปวงได้มาชุมนุมกัน พญานาคเจ้าแห่งท้องน้ำผู้บันดาลความอุดมสมบูรณ์ พญาเต่า สัตว์มงคลอายุยืนยาว ปลาอานนท์ ปลาศักดิ์สิทธิ์ที่ค้ำชูความสงบสุขของโลกมนุษย์ ม้าน้ำสัญลักษณ์ของความรักอันซื่อสัตย์นิรันดร์ จระเข้ สัตว์นำทางสู่บุญบารมีอันดีงาม มังกร เทพเจ้าแห่งความโชคดีอันสูงสุด ปะการังแดงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองยามเดินทางสำแดงพลังอานุภาพอำนวยอวยพรให้สาธุชนผู้มาเยือน ประสบความสำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการ

Sacred auspicious of the underworld world The underwater world is a mystery to humans since ancient times. Every region of the world has beliefs about the sacred things that reside under the water. Eia, the god of water of ancient tribes in Mesopotamia. Poseidon, the Greek god of the seas and oceans God Tritron, the god who lives in a golden castle hidden under the sea. Acting as a conch trumpet to control the sea to be calm or turbulent Onnes, the Babylonian god of the sea Owner of a great civilization over 3,000 years ago Nord god, Viking god of wind and sea. Ancient Sea Warriors Mae Ganga, the goddess who guards the sacred waters of India Mermaid, goddess of the sea who creates valuables for sailors and warns of storms in the Asian region and Southeast Asia Beliefs about the sacred things under the deep are important. The serpent who has great power in the underworld protects the Dharma. and great treasures It is a bridge that connects the 3 worlds: the underworld, the human world, the heavenly world. In the underworld of this divinity temple All the auspicious holy things have gathered together. The serpent, the king of water, who brings fertility Phaya Tao, auspicious animal, longevity Anon fish, a sacred fish that upholds the peace of the human world. Seahorse, a symbol of eternal faithful love Crocodile, an animal that leads to good merit Dragon, god of supreme good luck Red coral, a sacred thing that protects and protects when traveling, manifests power and blesses the visitor. success as desired in all respects

ท้าวสัตตะมณีรังสีนาคราช

Thao Sattamanee Rangsi Nakarat

งานประติมากรรมปูนปั้นนูนต่ำประดับโมเสกบนผนังเป็นภาพของท้าวสัตตะมณีรังสีนาคราช คือพญานาคผู้ปกครองนครบาดาลมี 6 กร ซึ่งกำลังอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิโดยที่ฝ่ามือทั้ง 6 มีลูกแก้วที่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เคยฝังในบึงน้ำ 7 ทิศทางเมื่อนานมาแล้วสื่อความหมายว่าท้าวเธอเป็นผู้รับดวงแก้ว ซึ่งก็คือธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ส่งต่อมาถึงหลวงพ่อคูณ และจะคอยรักษาดวงธรรมเหล่านี้ไว้โดยการปกป้องวิหารเทพวิทยาคม รวมถึงผู้คนที่เดินทางมาเพื่อศึกษาธรรมของพระพุทธองค์ บริเวณชั้นใต้ดินของวิหารเทพวิทยาคม ซึ่งถูกออกแบบให้มีลักษณะเสมือนโลกใต้บาดาล อันประกอบไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดทั้งที่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงและที่มีอยู่ในนิยายปรัมปรา โดยมีเจ้าสมุทรผู้ซึ่งเป็นมหาเทพใต้บาดาลชื่อว่า “ท้าวสัตตะมณีรังสีนาคราช” ทีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิหารแห่งนี้ โดยภายในชั้นใต้ดินนี้ ได้จัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนกายสำหรับท่านสาธุชน มีโซนของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวิหารเทพวิทยาคม ซึ่งผู้ร่วมทำบุญทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกอันอุดมไปด้วยความเป็นสิริมงคลกลับไปบูชาได้แก่ โซนเสี่ยงทายเพชร 7 สี มณี 7 แสง ให้ท่านสาธุชนเสี่ยงทายเพื่อรับลูกปัดมหามงคลที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเพียง 1 เดียวในโลก หรืออาจได้รับพระเครื่องหลวงพ่อคูณซึ่งจำลองมาจากพระเครื่องหลวงพ่อคูณรุ่นที่มีชื่อเสียงรุ่นต่างๆ กลับไปบูชา และนอกจากนี้ท่านจะได้พบกับ 7 สิ่งนำโชคใต้บาดาล อันเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายสำคัญ ซึ่งอาศัยอยู่ใต้บาดาลอีกด้วย

The bas-relief stucco sculptures adorn the mosaics on the walls depict Thao Sattamanee Rangsinakharat. is a serpent who ruled the underground city with 6 hands, who is sitting cross-legged with 6 palms having a crystal ball that Reverend Father Koon Parisuttho had buried in the 7 directions pond a long time ago, meaning that Thao is the recipient of a crystal ball. which is the Dhamma of the Lord Buddha passed on to Reverend Father Koon and will keep these virtues by protecting the Divine Wittayakom Temple Including people who come to study the Dharma of the Buddha. The basement area of Thep Wittayakom Temple which is designed to look like the underwater world which consists of various kinds of aquatic animals that exist in the real world and those that exist in myths and legends with the Ocean God, who is the Great God under the water named "Thao Sattamanee Rangsi Nagaraj" is unique to this cathedral. In this basement has provided a place for relaxation for the congregation There is a souvenir zone that is unique to the Thep Wittayakom Temple. In which all people who make merit will receive souvenirs rich in auspiciousness to return to worship, including Fortune-telling zone, 7 colors of diamonds, mani, 7 lights, for the public to fortune-tell to receive the only 1 auspicious bead that has a unique identity in the world or may receive Luang Pho Khun amulets, which are replicated from famous versions of Luang Pho Khun amulets. Go worship and in addition, you will find 7 lucky things under the ground. which is an important symbol which lives under the ground as well

เพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสง ขุมทรัพย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนครบาดาล

Seven colored diamonds, sacred treasures of the underworld

ด้วยบุญญาบารมีแห่งการบำเพ็ญเพียรขององค์พระกัสสปพุทธเจ้าตรัสรู้พระสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๓ หนึ่งในพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ดลบันดาลให้เกิดสิ่งอัศจรรย์เป็น “เพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสง” มีรัศมีสว่างไสวเปล่งประกาย ๗ สี ส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนกลบรัศมีของอัญมณีทั้งหมดที่อยู่ในนครบาดาลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังลึกลับอย่างน่าอัศจรรย์เป็นขุมทรัพย์มหาสมบัติใต้บาดาลมีฤทธิ์อานุภาพดลบันดาลให้เกิดโชคลาภและมหามงคลทั้งปวง เชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ตั้งจิตอธิษฐานบูชาวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ตามโฉลกโชคชะตาราศีจิตอันเป็นกุศลจักดลบันดาลนำพาลูกปัดศักดิ์สิทธิ์มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกอัศจรรย์ประหนึ่งมณีรัตนะอันเป็นแก้ววิเศษคิดหวังสิ่งใดจักสำเร็จสมปรารถนา โชคชะตาราศีมีบุญกุศลใหญ่หนุนนำดลบันดาลเหรียญหลวงพ่อคูณ ๑๙ รุ่นดังมาสถิตเป็นมงคลนำไปบูชา เหรียญหลวงพ่อคูณ (พ.ศ. ๒๕๑๒) เหรียญหลวงพ่อคูณ (พ.ศ. ๒๕๑๒) รุ่นเฮงคูณเฮง (พ.ศ. ๒๕๑๗) รุ่นสร้างบารมี (พ.ศ. ๒๕๑๙) รุ่นลูกเสือชาวบ้าน (พ.ศ.๒๕๒๐) รุ่นเหรียญเสมาหลวงพ่อคูณ รุ่นลาภ ผล พูนทวี (พ.ศ. ๒๕๓๐) รุ่นดวงมหาเศรษฐี (พ.ศ. ๒๕๓๖) เหรียญปิดตามหาลาภ (พ.ศ. ๒๕๓๖) รุ่นเจริญพร (พ.ศ. ๒๕๓๖) รุ่นสารพัดนึก (พ.ศ. ๒๕๓๖) รุ่นสร้างโบสถ์ (พ.ศ. ๒๕๓๖)รุ่น ส.ก. (พ.ศ. ๒๕๓๖) รุ่นแซยิด ๗๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๖)รุ่นพัดยศ (พ.ศ.๒๕๓๖) รุ่นสรงน้ำ (พ.ศ. ๒๕๓๖) รุ่นคูณทอง (พ.ศ. ๒๕๓๗) รุ่นทรัพย์เพิ่มพูน (พ.ศ. ๒๕๓๗)รุ่นเสาร์ห้าคูณทรัพย์แสนล้าน (พ.ศ. ๒๕๓๗) รุ่นกูให้มึงรวยปีหมู (พ.ศ. ๒๕๔๗) ส้ม: กล้าหาญและยุติธรรม ฟ้า: มั่งคั่งและมั่นคง แดง: อำนาจและบารมี เขียว:เมตตาและสงบเย็น ม่วง: พลังและอานุภาพ ขาว: สติและปัญญา เหลือง: โชคลาภและสง่าราศี

With the merit of the ascetic practice of Kassapa Buddha, he attained enlightenment as the 3rd Buddha, one of the 5 Buddhas. "Seven-colored diamonds, seven-colored gems," with a bright glow of seven colors, illuminating day and night, covering up the aura of all gems in the underground city. Power to inspire fortune and auspiciousness Invite all Buddhists Set up a prayer to worship sacred objects according to the destiny of the zodiac. The charitable spirit will bring the sacred bead, there is only one in the wonderful world, like a jewel, which is a magic crystal. Whatever hopes will be fulfilled. Orange: brave and fair Blue: wealth and stability Red: power and prestige Green: kind and calm Purple: power and majesty White: Wisdom and Wisdom Yellow: luck and glory

พรบูชา (สีส้ม)

Orange diamond

เทพแห่งคุณธรรมจักดูแลปกปักรักษา มีความกล้าหาญและยุติธรรม เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากมวลมิตร

The gods of virtue will take care and protect. Courageous and fair Be a leader that has been recognized and praised by many friends.

พรบูชา (สีฟ้า)

Blue diamond

ด้วยบุญญาวาสนาที่สั่งสมมาและบุญญาอิทธิฤทธิ์ของ เทพยดาผู้ค้ำชู จักเป็นผู้ดำเนินกิจการงานค้าขายมั่งคั่งและ มั่นคงเดินทางปลอดภัยทั่วทุกสารทิศ

With the accumulated merit and fortune of patron goddess will be a wealthy business operator and Stable, safe travels in all directions

พรบูชา (สีแดง)

Red diamond

พลังมงคลทั่วทั้งจักรวาลสถิตมาเป็นกำลังและอำนาจ เปล่งประกายรัศมีแห่งอำนาจเป็นที่เกรงขามแก่หมู่ชนทั้งหลาย หนุนนำพาให้การงานและสิ่งปรารถนาสัมฤทธิ์ผลรวดเร็วดังประสงค์

The auspicious energy throughout the universe resides as strength and power. radiating an aura of power that was terrifying to the masses Support and bring work and desires to be accomplished as quickly as desired.

พรบูชา (สีเขียว)

Green diamond

สงบเย็นทั้งกายและใจด้วยจิตเมตตาธรรม มั่นคงและปลอดภัยในทุกสถานการณ์มีวาจาเป็นที่ น่าเชื่อถือและเป็นที่นิยมรักใคร่ในมวลหมู่ชน

Calm and cool the body and mind with a mind of mercy. Stable and safe in every situation there is verbal who is reliable and popular among the masses

พรบูชา (สีม่วง)

Purple diamond

พลังวิเศษสร้างอานุภาพทวีคูณช่วยปกป้องคุ้มครอง ให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง เป็นที่ครั่นคร้ามแก่มวลหมู่ศัตรู

Magic power creates power to multiply to help protect. to escape from all dangers a dreadful thing to a multitude of enemies

พรบูชา (สีขาว)

White diamond

พุทธคุณอันบริสุทธิ์ช่วยกำหนดสติและเกิดพลังปัญญา คิดหวังสิ่งใดได้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นไปตามปรารถนา ตั้งใจมั่นทำดีได้ดีด้วยจิตสะอาดบริสุทธิ

Purity of the Buddha helps establish mindfulness and generate wisdom power. Think about what you hope for. You can see what you want. Determined to do good things with a clean mind.

พรบูชา (สีเหลือง)

Yellow diamond

โชคลาภมากมีทวีคูณอนาคตรุ่งเรืองสดใส เสริมดวงชะตามงคลเป็นสง่าราศีแก่ตน บุญหนุนนำมีผู้อุปถัมภ์ให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

Many fortunes are multiplied. The future is prosperous and bright. Enhance auspicious destiny as a glory to oneself Boonnoonnam has patrons to progress in his career.

พญานาค

Serpent

เจ้าแห่งท้องน้ำผู้บันดาลความอุดมสมบูรณ์ พญานาค เป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นใหญ่ในโลกใต้บาดาล มีอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้ฝนตก กำเนิดเป็นแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์ หล่อเลี้ยงและสร้างพลังให้แก่สรรพชีวิตทั้งปวง ด้วยฤทธานุภาพแห่งพญานาคราช เจ้าแห่งท้องน้ำผู้กำเนิดพลังชีวิต บันดาลความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดิน พืชพันธุ์ธัญญาหารเจริญงอกงาม ทำกิจการงานดีมีผลกำไรพอกพูน

Lord of waters who bring fertility Serpent is the great divine god in the underworld. has the power to inspire rain Born into a fertile river Nurture and energize all living beings. with the power of the serpent Lord of the waters who gave birth to life force bring fertility to the land Cereal crops flourish Doing good business with accumulating profits

 เต่า

Turtle

พญาเต่า สัตว์มงคลอายุยืนยาวความเชื่อโบราณว่า เต่า เป็นสัตว์ที่มีอายุยืน การทำบุญกับเต่าเป็นการต่ออายุยืนยาวครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญาเต่า “มหาจิตรจุล”ได้สละเลือดเนื้อของตนเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่เพื่อให้ผู้คนได้ใช้ดื่มกินประทังชีวิตให้รอดตายจากความอดยาก พญาเต่าหมื่นปีอายุยืนยาวไร้โรคาพยาธิ ครอบครัวและบริวารเป็นปึกแผ่นมั่นคง ลูกหลานเจริญก้าวหน้าเป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงศ์ตระกูล คิดสิ่งใดสมดังความประสงค์เป็นมงคลแก่ผู้บูชา

Phaya Tao, auspicious animal, longevity, ancient belief that Tao is a long-lived animal. Making merit with the turtle is a longevity renewal when the Lord Buddha ate his life as a turtle serpent. "Maha Chitra Chul" sacrificed his blood as a great gift for people to eat and drink to survive from starvation. Phaya Tao ten thousand years, long life without disease and parasites The family and followers are united and stable. Prosperous descendants are honored to the family. think of anything that meets the auspicious wish of the worshiper

ปลาอานนท์

Anon fish

ปลาอานนท์ ปลาศักดิ์สิทธิ์ที่ค้ำชูความสงบสุขของโลกมนุษย์โบราณกาลเล่าว่า ปลาอานนท์ เป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดมีขึ้นตั้งแต่สมัยสร้างโลกมีร่างกายใหญ่โตมโหฬาร อาศัยนอนสงบนิ่งอยู่ใต้แผ่นผืนพสุธาเสียสละพละกำลังทำหน้าที่แบกรับโลกอันมหึมาไว้ให้อยู่นิ่ง เพื่อความสงบสุขของโลกมนุษย์พละกำลังมากมีมหาศาลคิดการใดสัมฤทธิ์ผลมวลมิตรและบริวารช่วยค้ำชูให้ยิ่งใหญ่และยืนยงกำลังกายแข็งแกร่งพลังใจเข้มแข็ง นำพาครอบครัวและกิจการงานให้ประสบความสำเร็จสมประสงค์ทุกประการ

Anon fish, a sacred fish that upholds the peace of the ancient human world, said that Anon fish is a sacred fish that has existed since the creation of the world with a huge body. Living peacefully under the sheet of the earth, sacrificing strength to carry the gigantic world to remain still for the peace of the human world Bring family and business to success in all respects.

ม้าน้ำ

Sea ​​horse

ม้าน้ำ สัญลักษณ์ของความรักอันซื่อสัตย์นิรันดร์ธรรมชาติของ ม้าน้ำ เมื่อจับคู่ผสมพันธุ์กันแล้ว คู่ม้าน้ำจะครองรักอยู่ด้วยกันอย่างซื่อสัตย์ จนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะตายจากไปม้าน้ำ จึงเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ซื่อสัตย์มั่นคง ความรักอันซื่อสัตย์เป็นนิรันดร์ของคู่ม้าน้ำ คือสัญลักษณ์ความจริงใจที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย มีชีวิตคู่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำชู มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วมสุขตราบนิรันดร์

Seahorses, a symbol of honesty and eternal love, the nature of seahorses when mating pairs together Seahorses will love each other faithfully. until either party dies away from seahorses It is a symbol of faithful love. The eternally faithful love of a pair of seahorses. is a symbol of sincerity that will never fade away having a married life that helps support and foster Suffering together happy together for eternity

จระเข้

Crocodile

จระเข้ สัตว์นำทางสู่บุญบารมีอันดีงามตำนานเล่าว่า มีเศรษฐีขี้เหนียว ไม่เคยทำบุญทำทานสร้างกุศลเก็บฝังทรัพย์สมบัติไว้ที่ริมท่าน้ำ ครั้นตายลง จึงเป็นจระเข้เฝ้าสมบัติมีความ ทุกขเวทนา จึงไปเข้าฝันภรรยาให้มาขุดสมบัติไปทำบุญทอดกฐินจระเข้เศรษฐีได้ว่ายน้ำตามขบวนแห่กฐิน ไปไม่ทันถึงวัดก็หมดแรงเสียชีวิตภรรยาจึงวาดรูปจระเข้ถือเป็นธงไปวัดแทนทั้งนี้ ในช่วงเวลาของงานประเพณีทอดกฐิน กลุ่มดาวจระเข้จะสุกสว่างเป็นดวงดาวนำทางสู่งานบุญใหญ่ ดาวจระเข้นำทางสู่การสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ ทานบารมีส่งกุศลผลบุญหนุนนำโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนมหาศาล ทำบุญทำทานเป็นคลังมหาสมบัติติดตัวทั้งชาตินี้และภพหน้า

The crocodile is a guide animal that leads to good merit. Legend has it that have a stingy millionaire Never made merit, made merit, kept buried treasures at the bank of the river. When he died, he became a crocodile guarding treasures. Suffering, he then incited his wife to come and dig up treasures to make merit, offering Kathin to the crocodile. The millionaire swam in the Kathin procession. Didn't arrive at the temple, exhausted and died, so his wife drew a picture of a crocodile as a flag to go to the temple instead. During the Kathina Ceremony The Crocodile constellation will shine brightly as a star leading the way to a big merit event. The crocodile star leads the way to making great merit Giving prestige, sending merit, supporting merit, bringing fortune Huge increase in wealth Make merit and give alms as a treasury of treasures for both this life and the next.

มังกร

Dragon

มังกร เทพเจ้าแห่งความโชคดีอันสูงสุดตำนานจีนโบราณกล่าวว่า มังกร เป็นเจ้าเหนือน่านน้ำทั้งปวง เป็นสัตว์ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์แห่งผืนน้ำ แผ่นดิน และท้องฟ้า ผู้นําน้ำมาจากฝน ความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์สายลมจากทะเล และผืนดินจากโลก เป็นตัวแทนของพลังที่ยิ่งใหญ่แห่งธรรมชาติ และพลังอํานาจสูงสุดของโลกนำมาซึ่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่โลกมนุษย์เป็นสัญลักษณ์แทนความโชคดีสูงสุด พลังศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแห่งความโชคดี จักดลบันดาลลาภ ยศ สรรเสริญให้แก่ผู้ประพฤติดี บังเกิดความมั่งมีศรีสุขเป็นอเนกอนันต์ สร้างความอุดมสมบูรณ์พูนสุขตลอดกาลนาน

Dragon, the supreme god of good fortune, ancient Chinese legend says that the dragon is the lord of all waters. It is a powerful and sacred animal of water, earth and sky. who brings water from the rain The warmth of the sun, the breeze of the sea. and land from the world Representing the great power of nature And the highest power of the world brings happiness and abundance to the human world as a symbol of the highest good fortune. Divine Power of the God of Good Luck Bring fortune, rank, praise to those who do well. The birth of wealth and happiness is infinite. Create abundance and happiness forever.

ปะการังแดง

Red coral

ปะการังแดง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองยามเดินทางอินเดียโบราณเชื่อว่า ปะการังแดง เป็นของวิเศษจากพระเจ้าที่มอบให้แก่ท้องทะเลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังปกป้องคุ้มกันภัยยามเดินทางชาวโรมันใช้ปะการังเป็นเครื่องประดับร่างกายหรือด้ามอาวุธเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ยามออกศึก เดินทางใกล้ไกลปลอดภัยทุกโมงยาม ประหนึ่งมีผู้คุ้มกันระแวดระวังภัยมิให้มากล้ำกราย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกหนแห่งต่างอำนวยอวยพร ให้การเดินทางราบรื่นปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จดังปรารถนา

Red coral, a sacred thing that protects when traveling Ancient India believes that red coral is a magical gift from God given to the sea as a sacred power to protect when traveling. Romans used coral as jewelry or weapon handles to protect. various dangers in battle Travel near and far safely every hour. as if there was a guard who was careful not to intrude Holy things everywhere bless. Let the journey be smooth, the mission can be accomplished as desired.

ศิลปะข้างบันไดทางลงชั้นใต้ดิน

Art under the stairs

ศิลปะข้างบันไดทางลงชั้นใต้ดิน ณ บริเวณด้านหลังซุ้มหางพญานาคและแก้วสารพัดนึก ท่านสาธุชนสามารถลงสู่ชั้นใต้ดินได้โดยการใช้บันไดทั้ง 2 ข้าง ซึ่งระหว่างบันไดทั้ง 2 ข้างนั้นจะปรากฏงานประติมากรรมปูนปั้นนูนต่ำประดับด้วยโมเสกสีสันสดใสเป็นภาพฝูงปลาคาร์ฟกำลังว่ายทวนกระแสรังสี ซึ่งส่องมาจากเมฆขึ้นไปด้านบนซึ่งเปรียบเสมือนท่านสาธุชนแต่ละท่านที่ได้ก้าวเข้ามาสู่อาณาเขตปริมณฑลของวิหารเทพวิทยาคมย่อมเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ากำลังฝึกตนให้พ้นจากอำนาจของกิเลส นั่นก็คือการว่ายทวนกระแสกิเลสหรือกระแสโลกียะอันจะส่งผลให้ท่านสาธุชนก้าวสู่การเป็นกัลยาณชน และอริยชนต่อไปในภายภาคหน้า บริเวณชั้นใต้ดินยังปรากฏงานจิตรกรรมภาพเขียนสีที่งดงามและงานประติมากรรมปูนปั้นประดับด้วยโมเสกอีกหลากหลายจุด โดยจุดที่จะได้เยี่ยมชมเป็นอันดับแรกเมื่อก้าวลงสู่ชั้นใต้ดินก็คือซุ้ม ประติมากรรมใต้บันได โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะทำให้ผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมรู้สึกราวกับว่ากำลังยืน อยู่ใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล และมีสัญลักษณ์ หยินหยาง ณ จุดศูนย์กลางเหนือซุ้ม สื่อความหมายว่าทั่วทั้งจักรวาลนี้สรรพสิ่งย่อมมีทวิ ลักษณะหรือลักษณะแห่งคู่ และไม่มีสิ่งใดที่จะสมบูรณ์เพียบพร้อมไปทุกๆอย่าง เมื่อเราได้ถือกำเนิดขึ้น บนโลกก็ย่อมต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับกฏธรรมชาติข้อนี้ นอกจากนี้ ยังเป็นจุดที่ท่านสาธุชนจะได้ชมภาพวาดสีน้ำมันเต็มผนัง ซึ่งเป็นภาพดอกลั่นทม 84,000 ดอก ภาพท้องทะเล ภาพบึงบัวที่อยู่ใต้บาดาล รวมทั้งภาพของวิหารเทพวิทยาคม **ภาพโดย เอกชัย ลวดสูงเนิน**

In the basement area, there are also many beautiful paintings, paintings, and stucco sculptures decorated with mosaics. The first place to visit when stepping into the basement is the alcove. sculpture under the stairs with a purpose that will make visitors feel as if they are standing under the vast sea and have a symbol Yin Yang at the center above the facade It means that throughout this universe, all things have bisects. Characteristics or characteristics of a couple and nothing is perfect when we were born On earth, one must learn to accept this natural law. In addition, this is a point where the congregation can admire the oil paintings that fill the walls. Which is a picture of 84,000 Frangipani flowers, a picture of the sea, a picture of a lotus pond under the groundwater Including images of the Thep Wittayakom Temple **Picture by Ekachai Luadsoongnern**

bottom of page